Регламент за плажен хандбал

РЕГЛАМЕНТ

За провеждане на Държавни първенства по плажен хандбал за мъже,жени,юноши и девойки родени 1994г.и по-късно през спортно-състезателната 2009/2010г.


Чл.1  Държавните първенства по плажен хандбал за спортно-състезателната 2009/2010г.се администрира и провежда в периода 15юни-15 септември 2010г. от ръководството на БФхандбал,Комисията по плажен хандбал/КПХ/,Спортно техническата комисия/СТК/ и Съдийската комисия съвместно с хандбалните клубове.

Чл.1.1    Държавните първенства по плажен хандбал в Р.България се провеждат по правилата на „Спортно-състезателния правилник по плажен хандбал  на Международната хандбална федерация /ИХФ/.

Чл.1.2   Дисциплинарните нарушения и прояви се тълкуват и санкционират съобразно правилниците на БФхандбал за 2009/2010г.

Чл. 1.3    При отказ от участие след подадена заявка,неявяване на отбори или напускане на първенството, преди то да е приключило, се прилагат чл. 10.4.3 и чл.10.4.4. от Наредбата на Държавните първенства през спортно-състезателната 2009/2010г.

Чл.2        КПХ в срок до 15 април трябва да уведоми хандбалните клубове за изискванията,условията и датите на провеждане на Държавните първенства /ДП/ по плажен хандбал/пх/.

Чл.3       В срок до 31 май се  подават заявки в БФХ от ХК за участие в ДП  по плажен хандбал, чрез попълване на Регистрационен формуляр поместен за целта в сайта на БФХ .

Чл.4      В срок до 20 юни 2010г.в зависимост от броя на заявилите участие отбори КПХ  уведомява ХК за системите и програмите на  Държавните първенства, съгласно Наредбата за провеждане на Държавните първенства през спортно-състезателната 2009/2010г на БФХ.

Чл.4.1 Техническата конференция се провежда от 20.00ч. в деня предхождащ началото на състезанията.

Чл.4.2     При лоши метеорологични условия и невъзможност състезанието да продължи по обявената програма,състезанието се прекратява от главния делегат.Обявява се извънредна техническа конференция, на която задължително присъства поне един официален представител от отбор. Ръководството на ДП  предоставя нова програма  съобразена с промените в  метеорологичните условия .

Чл.5           Право на участие:

Чл.5.1    До участие в Държавните първенства по плажен хандбал се допускат всички отбори подали заявка до 31 май 2010г.Отборите могат да се сформират на свободен принцип от картотекирани състезатели при следните условия:

Чл.5.2      В ДП за мъже и жени  се допуска участието на неограничен брой  юноши и девойки родени до 31.12. 1993г.

Чл.5.3      В ДП за юноши и девойки се допускат до участие родените от                                      01.01.1994г. и по- късно.

Чл.5.4        Състезатели от ХК, чийто отбор няма да участва в ДП могат да бъдат включвани  в други  клубни отбори.

Чл.5.4       Състезатели веднаж записани в един отбор нямат право да се преместват в друг до приключване  на ДП .

Чл.5.5     Всеки отбор предоставя на ръководството на ДП следните документи:
-    Тимов лист с номерата на състезателите и официалните лица/броя съгласно състезателния правилник на ИХФ по плажен хандбал/
-    Периодичен предсъстезателен медицински преглед на състезателите според изискванията на наредбата на ДП за 2009/2010г. на БФхандбал.
-    
Чл.6         Условия за участие
-    
Чл.,6.1   На техническата конференция всеки отбор заплаща такса за участие в размер на 60 лв. за мъже и жени и 50лв.за юноши и девойки срещу касов ордер подписан от главния ръководител на ДП.Събраните такси се внасят  в БФХ за нуждите на плажния хандбал.

Чл.6.2   Отборите участват на собствени разноски  -транспорт,спане,храна.

Чл.7      Класиране

Чл.7.1  Определянето на победителя /Държавният шампион/ става съгласно правило  9 от състезателните правила по плажен хандбал.

Чл.7.2      Във всички срещи класирането става по сбора на точките,като за победа се присъждат 2 точки, за загуба 0 точки.

Чл.7.3     Служебен резултат се присъжда във вреда на отбора ,който :
-Не се яви на насрочена среща или закъснее повече от 15 минути от определеното в програмата време до започване на срещата.
- Не застави в продължение на 3мин. да напусне играта отстранен дисквалифициран или изключен от съдиите състезател.
- Не представи преди започване на срещата посочените в правило 4 минимален брой състезатели.
- С поведението си на терена опорочава срещата и тя губи състезателния си характер, а с това нарушава и основния принцип  за феър плей в плажния хандбал.
-  Прекрати участието си преди да е приключило ДП.

Чл.8.      При провеждане на срещата в зоната за смяна могат да се намират до 4/четири/ официални лица и до 4 /четири/ състезатели по спортен екип.  

Чл.9        Награждаване

Чл.9.1    -Купа и медали –за 1,2 и 3 място
-    Плакети за:  
-    Най-добър вратар
-    Най-полезен състезател
-    Най-добър реализатор
-    Мис и Мистър плажен хандбал /само за ДП за мъже и жени/

Всичко останало свързано с организацията на ДП по плажен хандбал /съдийски апарат,медицинско обслужване,охрана,хонорари ,документация и пр./ е подчинено на Наредбата на БФхандбал за провеждане на Държавни първентства и турнири през спортно-състезателната 2009/2010г06.12.2009г.                                 Илонка Стойчева –председател на  
Гр.София                                      Комисията по плажен хандбал в БФХ