УС на БФХ свиква редовно Общо събрание
Сряда, 26 Юни 2024г. 14:46ч.

 

Управителният съвет на БФ Хандбал проведе заседание, по време на което беше обсъдена една единствена точка: „Свикване на редовно Общо събрание на БФ Хандбал. Определяне датата, мястото и дневния му ред.“

Решено беше редовното Общо събрание на БФХ да се проведе на 29 юни 2024 год. (събота) от 11:00ч. в гр. Варна, в  конферентната зала на хотел „Панорама“ при следния Дневен ред:

1.  Приемане на Доклад за дейността на БФ Хандбал през 2023г.

2.  Приемане на Годишен финансов отчет на БФ Хандбал за 2023г.

3.  Приемане на Рамков бюджет на БФ Хандбал за 2024г.

4.  Приемане на Одиторски доклад за финансовата дейност на БФ Хандбал за 2022г.

5.  Разглеждане и вземане на решение във връзка с Доклад на комисия, определена от ОС на БФ Хандбал, разглеждаща приходно-разходния оборот на БФ Хандбал за 2022 г.

6.  Извършване на промени в състава на Управителния съвет.

7.  Приемане на Мандатна програма на БФ Хандбал за периода 2025-2028 година.