ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ КЛУБОВЕ ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ММС ПРЕЗ 2020 Г.
Вторник, 26 Ноември 2019г. 12:52ч.

 

Моля да обърнете СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ на изискванията за кандидатстване по проектите.

VI. РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ :

1. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в раздел IV, могат да кандидатстват само с един проект по Програмата за развитие на спортните клубове за 2020 г.

2. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 20.01.2020 г., като в посочения срок проектите трябва да са постъпили в деловодството на ММС.

3. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.

4. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:

4.1 са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

4.2 Са вписани в Регистъра на ММС по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта;

4.3 Нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

-2-

4.4 Нямат неизпълнени задължения към Министерството на младежта и спорта по договори, чийто срок за изпълнение е изтекъл;

4.5 Имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства през 2019 г.;

4.6 Имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;

4.7 Са осигурили треньорски кадри за изпълнение на проекта, отговарящи на изискванията на Наредба №1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри;

4.8 Спазват и недопускат извършването на нарушения на антидопинговите правила. Подробна информация и формуляри за кандидатстване по проекта можете да намерите на страницата на ММС!

БФ Хандбал обръща внимание на всички, че срока в който програмите трябва да бъдат получени в офиса на БФХ е 10 януари 2020г.

 

ОТЧЕТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПРЕЗ 2019 Г.

 

Във връзка с отчетите на хандбалните клубове по „Програма за развитие на спортните клубове за 2019“ на ММС, Ви уведомяваме, че в сайта на ММС в секция „Програми“, информация относно финансовия и съдържателния отчет, както и необходимите формуляри, които следва да бъдат попълнени.

БФ Хандбал обръща внимание на всички, че срока в който отчетите трябва да бъдат получени в офиса на БФХ е 31 декември 2019г.