ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХАНДБАЛ
Вторник, 21 Май 2019г. 11:59ч.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХАНДБАЛ

(ДНЕВЕН РЕД)

На основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.53.1 от Устава на БФ Хандбал, Управителният съвет свиква Редовно Общо събрание на Българската федерация по хандбал на 25 май 2019г. (събота) от 11:00ч. в спортна зала „Орловец“ – гр. Габрово,
ул. „Орловска“ № 111.


ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на БФ Хандбал през 2018г.;
    2. Приемане на финансов отчет на БФ Хандбал за 2018г.;
    3. Приемане на рамков бюджет на БФ Хандбал за 2019г.;
    4. Организационни.;

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Забележка: Желателно е присъствието на Представители на всички клубове от ЗХС''Тракия''!