ДО ВСИЧКИ КЛУБОВЕ ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ММС ПРЕЗ 2019 Г.
Петък, 14 Декември 2018г. 11:24ч.

 

Моля да обърнете СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ на изискванията за кандидатстване по проектите.

 1. VI. РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ
 2. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г. могат да кандидатстват с проект само за един спорт по Програмата за развитие на спортните клубове за 2019 г.
 3. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 15.01.2019 г.
 4. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.
 5. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:
  • като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
  • са вписани в Националния регистър на ММС, не по-малко от една година, преди срока за кандидатстване по т. 2;
  • нямат финансови задължения към държавата;
  • нямат финансови задължения към съответната община;
  • нямат задължения към ММС по предходни договори;
  • имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства;
  • имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;
  • са осигурили спортно-педагогически кадри за изпълнение на проекта, отговарящи на изискванията на Наредба №2 от 27.03.2017г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри (обн. ДВ, бр.29 от 07.04.2017г.);
  • изпълняват антидопинговите правила.